top of page

Legale informatie

Laatst bijgewerkt op: 03 februari 2021. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.


Interpretatie en definities


Interpretatie
Woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities
Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden :

Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een Partij, waarbij “zeggenschap” betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, kapitaalbelang of andere effecten die stemrecht geven voor de verkiezing van bestuurders of andere managementbevoegdheden.
Land verwijst naar : België
Onderneming (aangeduid als “de Onderneming”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) betekent WeNap SRL, Avenue des Frères Becqué, 73, 1082 Sint-Agatha-Berchem. 
Apparaat betekent elk apparaat dat toegang biedt tot de Service, zoals een computer, mobiele telefoon of digitale tablet.
Dienst betekent de verhuur van nap pods aan bedrijven.
Voorwaarden (ook wel de “Voorwaarden” genoemd) betekent deze voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Service. Deze Algemene Voorwaarden overeenkomst is gemaakt met behulp van Algemene Voorwaarden Generator.
Sociale mediadienst van derden betekent elke dienst of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij wordt geleverd en via de Dienst kan worden geplaatst, opgenomen of beschikbaar gemaakt.
De Website verwijst naar Kosy, toegankelijk via https://www.kosybooth.com.
U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf of andere rechtspersoon namens wie die persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, al naar gelang het geval.

 

Erkenning


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze service en vormen de overeenkomst tussen u en het bedrijf. In deze voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de service uiteengezet.


Uw toegang tot en gebruik van de service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en andere personen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de service.
Door de service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze voorwaarden, mag u de service niet gebruiken.


U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf geeft personen jonger dan 18 jaar geen toestemming om de Service te gebruiken.


Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook onderworpen aan uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de Applicatie of de Website gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Koppelingen naar andere websites


Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door het Bedrijf.


Het Bedrijf heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke website of dienst.


We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke website of service van derden die u bezoekt.

Beëindiging


Wij kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, als u deze Algemene voorwaarden schendt. Bij beëindiging komt uw recht om de service te gebruiken onmiddellijk te vervallen.

Beperking van aansprakelijkheid


Niettegenstaande enige schade die u mogelijk lijdt, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers krachtens enige bepaling van deze Voorwaarden en uw exclusieve rechtsmiddel voor het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk via de Service hebt betaald of USD 100 indien u niets via de Service hebt gekocht.


Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, schadevergoeding voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, bedrijfsonderbreking, persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of onvermogen tot gebruik van de service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt in verband met de service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze voorwaarden), zelfs als het bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het middel zijn essentiële doel mist.
In sommige staten is de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In dergelijke staten wordt de aansprakelijkheid van elke partij beperkt voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

Disclaimer “IN DE HUIDIGE STAAT” en “IN DE HUIDIGE BESCHIKBAARHEID


De Service wordt u aangeboden “IN DE HUIDIGE STAAT” en “IN DE HUIDIGE STAAT”, met alle fouten en gebreken, zonder enige vorm van garantie. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve licentiegevers en serviceleveranciers, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en alle garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder het voorgaande te beperken, geeft het Bedrijf geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook dat de Service aan uw eisen zal voldoen, de verwachte resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal functioneren met enige andere software, applicatie, systeem of service, ononderbroken zal werken, aan enige prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf, noch een van zijn leveranciers een verklaring of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) dat de informatie of inhoud die via de service wordt verstrekt nauwkeurig, betrouwbaar of actueel is; (iv) dat de service, de servers, de inhoud of de e-mails die door of namens het bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.


In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of de beperking van de wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, waardoor sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In een dergelijk geval zijn de uitsluitingen en beperkingen in dit gedeelte echter van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 

Toepasselijk recht


Deze voorwaarden en uw gebruik van de service zijn onderworpen aan de wetten van het land, met uitsluiting van de regels van conflictenrecht. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

 


Oplossing van geschillen


Indien u een probleem of geschil hebt met betrekking tot de Service, gaat u ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

 


Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)


Als u een consument in de Europese Unie bent, gelden voor u alle verplichte bepalingen van de wet van het land waarin u woont.

Naleving van Amerikaanse wetgeving


U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onder embargo staat van de overheid van de Verenigde Staten of dat door de overheid van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “staat die terrorisme steunt”, en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de overheid van de Verenigde Staten.


Scheidbaarheid en verklaring van afstand
 

Scheidbaarheid
Indien een bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en zodanig worden geïnterpreteerd dat het doel van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk wordt bereikt onder de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.


Verklaring van afstand
Met uitzondering van hetgeen hierin is bepaald, heeft het niet uitoefenen van enig recht of het niet eisen van de nakoming van enige verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op de mogelijkheid van een partij om dit recht uit te oefenen of deze nakoming op enig moment daarna te eisen, noch vormt de afstandsverklaring van een schending een afstandsverklaring van enige volgende schending.

 

Vertaling Interpretatie


Deze algemene voorwaarden kunnen vertaald zijn als we ze aan u beschikbaar hebben gesteld op onze service. U stemt ermee in dat de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert in het geval van een geschil.

 


Wijzigingen in deze algemene voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennisgeving te doen van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.
Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze service nadat dergelijke herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u de Website en de Service niet langer te gebruiken.


Contact met ons opnemen
Als u vragen hebt over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen: 
Per e-mail: info@kosybooth.com

bottom of page