top of page

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van de koper bij de verkoper en op al onze verkoopovereenkomsten, met inbegrip van eventuele aanvullende diensten. Bij gebrek aan schriftelijke aanvaarding door de verkoper, sluiten deze algemene verkoopsvoorwaarden alle algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper uit. Geen enkele afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt aanvaard zonder schriftelijke bevestiging van de verkoper. Elke bestelling zal door de verkoper slechts aanvaard worden door de schriftelijke bevestiging ervan aan de koper of door de effectieve levering van de producten. Behoudens tegenbewijs erkent de koper een exemplaar van deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben ontvangen.
 

2. Prijzen en betaling

 

Tenzij anders bepaald, zijn onze prijzen exclusief btw. De verkoopprijs is de prijs die vermeld staat op onze prijslijsten die van kracht zijn op de dag dat de verkoop wordt gesloten of de bestelling wordt geplaatst. Voor de betaling van de verkochte producten behoudt de verkoper zich het recht voor om naar eigen goeddunken het stellen van aanvullende garanties te eisen, zoals met name betaling per wissel, het overhandigen van een gewaarmerkte cheque of het stellen van een bankgarantie. De koper geeft de verkoper de toestemming om de overeengekomen totale prijs te herzien tot een maximum van 80% van deze prijs volgens de stijging, tussen het afsluiten van de verkoop en de uitvoering ervan, van de werkelijke kosten van de volgende parameters: goederen, grondstoffen, lonen, energie en wisselkoersschommelingen tussen de valuta van aankoop van de grondstoffen en/of goederen en de valuta van verkoop van de producten, met dien verstande dat deze parameters van toepassing zijn tot het gedeelte van de prijs dat overeenkomt met de kosten die ze vertegenwoordigen.
 

Behoudens andersluidende bepaling zijn al onze facturen betaalbaar in euro op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Elke klacht met betrekking tot de factuur moet uiterlijk 15 dagen na ontvangst aan de verkoper worden meegedeeld, bij gebreke waarvan deze niet in aanmerking zal worden genomen. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de verkoper een interest verschuldigd gelijk aan de volgende rentevoet: de rentevoet vermeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, hetzij 10% van het gefactureerde bedrag. Elke op de vervaldag onbetaald gebleven factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding mee ten belope van de hoofdsom, de intresten en de kosten, met een minimum van 250 EUR. In geval van gerechtelijke invordering van een factuur is de koper bovendien redelijke invorderingskosten verschuldigd, zoals advocatenkosten en interne beheerskosten die het bedrag van deze forfaitaire schadevergoeding overschrijden. Indien de koper, om welke reden dan ook, op een bepaalde vervaldag niet betaalt, worden alle volgende betalingen uitgevoerd op het moment van de bestelling in het Burgerlijk Wetboek.
 

3. Levering

 

Onze producten worden aan de koper geleverd op diens maatschappelijke zetel of bedrijfszetel. Bijgevolg draagt de verkoper het transport en de risico's met betrekking tot de producten tot ze door de koper in ontvangst worden genomen of, bij gebrek hieraan, tot ze ter beschikking van de koper worden gesteld. Indien de koper een andere plaats van levering aanwijst, is het ophalen en eventueel opslaan van de producten voor rekening en risico van de koper. Levertijden worden louter ter informatie gegeven. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot ontbinding van de verkoopovereenkomst door de verkoper of de koper. Bovendien heeft de verkoper het recht om de verkoop van zijn producten te weigeren in functie van de beschikbaarheid en de toereikendheid van zijn voorraden, of om elke andere legitieme reden, en behoudt hij zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

Voor alle installaties geldt een standaardtarief van 150 euro exclusief btw. Hetzelfde tarief is van toepassing op elke de-installatie.
 

4. Eigendomsvoorbehoud

 

WeNap blijft de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op haar ontwerpen en creaties. De ontwerpen en creaties van WeNap mogen door Afnemer uitsluitend worden gebruikt in het kader van de met WeNap gesloten overeenkomsten, tenzij vooraf anders is overeengekomen. De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs, inclusief vertragingsrente en eventuele schadevergoeding. Indien de prijs niet op de vervaldag is betaald, heeft de verkoper het recht de producten op kosten van de koper terug te nemen. De koper verbindt zich ertoe de verkoper op de hoogte te brengen van elke inbeslagname door een derde van de verkochte producten waarvan de prijs niet volledig werd betaald. De koper verbindt zich er eveneens toe om de verkoper onmiddellijk te verwittigen indien de geleverde en onbetaalde producten zich in door de koper gehuurde lokalen bevinden.
 

5. Garantie

 

Elke klacht van een zichtbaar gebrek of een gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten moet aan de verkoper gemeld worden binnen de 7 dagen na de levering van de producten. Elke klacht betreffende een verborgen gebrek aan de geleverde producten moet aan de verkoper gemeld worden binnen de 15 dagen na de ontdekking van deze gebreken door de koper of vanaf het moment dat de koper ze redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Elke rechtsvordering met betrekking tot verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen 30 dagen na ontdekking van de gebreken door de koper, of vanaf de dag waarop de koper ze redelijkerwijs had kunnen ontdekken, of vanaf de dag waarop de gesprekken met het oog op een minnelijke schikking mislukken. Geen enkel product mag worden teruggestuurd naar de verkoper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Gedurende een periode van 5 jaar vanaf de levering van de producten is de garantie van de verkoper uitsluitend beperkt tot ofwel de herstelling of vervanging van defecte producten en accessoires, ofwel de terugbetaling of vermindering van de gefactureerde prijs, zonder enige andere vergoeding. Bovendien is de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten in geval van schade die gezamenlijk is veroorzaakt door een gebrek in de geleverde producten en door de schuld van de gelaedeerde of een persoon voor wie de gelaedeerde verantwoordelijk is. Na deze periode van 5 jaar vervalt de garantie.
 

6. Beëindiging en contractbreuk door de verkoper

 

In geval van eenzijdige ontbinding van een verkoop door de koper, is de koper aan de verkoper bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 30% van de waarde van de verkoopprijs exclusief btw. Elke partij heeft het recht om, na een ingebrekestelling van 15 dagen, de overeenkomst van rechtswege te beëindigen indien de andere partij in gebreke blijft met het geheel of een deel van haar verplichtingen, onverminderd het recht op ontbinding voorzien in artikel 5. Behalve in geval van overmacht en onverminderd de vorige alinea, is de verkoper, indien hij in gebreke blijft met de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst waardoor de koper schade lijdt en na ontvangst van een ingebrekestelling waarop hij niet heeft gereageerd gedurende 15 dagen, aan de koper een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de waarde van de bestelling exclusief BTW.
 

7. Overmacht

 

Het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals in het bijzonder een onderbreking in de productie, het transport of de levering, een staking, een lock-out, een embargo, oorlog, een terroristische aanslag of de gevolgen van een aanslag, een tekort aan grondstoffen, een epidemie, slecht weer en meer in het algemeen een gebeurtenis van soortgelijke aard die de partijen of hun leveranciers treft en de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt, schort de uitvoering van hun respectieve verplichtingen op. De partij die zich op een dergelijke gebeurtenis beroept, stelt de andere partij zo snel mogelijk in kennis van het bewijs dat deze zich heeft voorgedaan. De nakoming van haar verplichtingen wordt opgeschort tot de kennisgeving van het einde van de gebeurtenis, met dien verstande dat geen van de partijen schadevergoeding kan eisen van de andere partij. De partijen zullen alles in het werk stellen om de veroorzaakte moeilijkheden en/of schade te beperken. Indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt, zullen de partijen alles in het werk stellen om opnieuw te onderhandelen over de latere uitvoering van het verkoopcontract. Bij gebrek aan overeenstemming heeft elke partij het recht om het contract te beëindigen door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen.
 

8. Bescherming van de privacy

 

De verkoper verwerkt de persoonsgegevens die hij van de koper ontvangt met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst, de klantenadministratie, de promotie van de producten en diensten van de verkoper en het opzetten van gepersonaliseerde informatie- en direct marketingcampagnes, onder meer via e-mail. De koper heeft te allen tijde het recht op kosteloze toegang, controle en verbetering van de hem betreffende persoonsgegevens, conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de algemeen directeur van de verkoper.

 

9. Algemeen

 

De nietigheid of de niet-toepasselijkheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere clausules. Het feit dat de verkoper zich op een bepaald moment niet op deze algemene verkoopsvoorwaarden beroept, mag niet geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht om zich er later wel op te beroepen. Elke communicatie of kennisgeving tussen de partijen gebeurt rechtsgeldig per aangetekende brief, fax of e-mail met ontvangstbewijs, in het geval van de verkoper op zijn maatschappelijke zetel en in het geval van de koper op zijn maatschappelijke zetel of domicilie.
 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht, zelfs in geval van een garantieclaim. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden dat niet in der minne kan worden geregeld, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, tenzij de koper handelt voor niet-beroepsmatige doeleinden, in welk geval het geschil, naar keuze van de eiser, onderworpen is aan de bevoegdheid van de rechtbanken aangeduid door artikel 624, 1°, 2° of 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

bottom of page